spot_img

ꜱᴘᴏʀᴛ ʀɪᴍ ‘ʏꜱᴜᴋᴜ’ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ, ᴋᴏꜱ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴍ2,000

- Advertisement -

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀᴍᴀʜᴀ ʏ15.

ɢᴀᴍʙᴀʀ-ɢᴀᴍʙᴀʀ ɪᴛᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʀɪᴍ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴘᴇɴɢʜɪᴀꜱ’ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ʏ15 ʙᴇʀᴀꜱᴀ ‘ᴋᴇᴄᴜᴛ’ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ; ‘ᴘᴜɴʏᴀʟᴀʜ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴘᴏʀᴛ ʀɪᴍ ɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ʜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ʀᴀᴛᴜꜱ-ʀᴀᴛᴜꜱ, ᴀʙᴀɴɢ ɴɪ ꜱᴇʟᴀᴍʙᴀ ᴊᴇ ʙᴜᴀᴛ ʙᴜɴɢᴀ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ’.

- Advertisement -

ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴀᴅᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ ᴘᴀɢᴀʀ ʙᴇʀʙᴜɴɢᴀᴋᴀɴ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ʏ15 ɪɴɪ. ᴍᴀʀɪ ɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ, ᴍᴏʜᴅ ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ʜᴀᴍᴢᴀʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ɪɴɪ.

Cantik pula tembok dia, kan?

ʙᴜᴅᴀᴋ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ꜱᴜᴋᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴀʏᴀʀ ᴋᴇᴄɪʟ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ, ɪᴅᴇᴀ ɪɴɪ ᴛᴇʀʟɪɴᴛᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ 2018 ʟᴀʟᴜ ᴇᴋᴏʀᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏ15 ᴠᴇʀꜱɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ᴢᴀᴍᴀɴ 2015 ᴋᴇ 2017 ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴀꜱɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ʏ15 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʀɪᴍ ᴀꜱᴀʟ ᴍᴏᴅᴇʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ɢᴇᴍᴀʀ ᴍᴇᴡᴀʀɴᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀʀɴᴀ.

- Advertisement -

ɴᴀᴍᴜɴ ‘ꜱᴇʟᴇʀᴀ’ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ‘ᴛʀᴇɴᴅ’ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ-ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ʏ15 ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴋᴇ ᴛᴀʏᴀʀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ.

“ʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴀᴊᴀ 2018 ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴅᴀᴋ-ʙᴜᴅᴀᴋ ᴢᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴛᴜᴋᴀʀ ꜱᴘᴏʀᴛ ʀɪᴍ ɪɴɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʏᴀʀ ᴋᴇᴄɪʟ (ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴛᴀʏᴀʀ ꜱᴏᴛᴏɴɢ). ᴊᴀᴅɪ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴜᴋᴀʀ ᴛᴀʏᴀʀ ᴋᴇᴄɪʟ, ꜱᴘᴏʀᴛ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ꜱɪᴍᴘᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀɪ ʏ15 ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ, ‘ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴜ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴋᴀᴜ ʙᴀɢɪ ᴀᴋᴜ. ᴀᴋᴜ ᴀᴅᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀᴋᴜ’. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ꜱɪᴍᴘᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

- Advertisement -

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ɪᴅᴇᴀ ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ʏ15 ɪɴɪ.

Style pula tengok tembok macam ni. Bolehlah korang cuba buat. hehe

ꜱᴘᴏʀᴛ ʀɪᴍ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴇʟɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋɪᴛᴀ ᴀɴɢɢᴀᴘ, ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴏᴅᴀʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʀɪᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɪᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ, ʏᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ, ʏᴀɴɢ ɪɴɪ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ. ʀᴀᴍᴀɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ.

“ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇᴊᴀ. ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴘᴀɢᴀʀ (ᴛᴇᴍʙᴏᴋ) ᴛᴀᴋ ꜱɪᴀᴘ ʟᴀɢɪ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴊᴀᴅɪ ‘ʙᴜɴɢᴀ’ ᴘᴀɢᴀʀ ᴘᴜɴ ᴄᴀɴᴛɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴛᴜʟᴀʜ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ. 35 ʀɪᴍ ʏ15 ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ‘ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ’ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜᴀʟ ᴘᴜɴ, ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ʀɪᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ-ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴜʀᴀʜ.

Daripada kosong tembok tu, hias macam ni lebih menarik dan kreatif!

“ᴍᴀᴄᴀᴍ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜᴀʟ ᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ 11 ᴘᴀꜱᴀɴɢ ꜱɪᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀʏᴀʀ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ, ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴍ300. 11 ᴘᴀꜱᴀɴɢ ʀᴍ300. ᴊᴀᴅɪ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴍ30 ᴘᴜɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀꜱᴀɴɢ.

“ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴛᴏʀ, ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴀᴛɪʟ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʀᴀɴɢ ʟᴀʙᴀʜ-ʟᴀʙᴀʜ, ʙᴇʀʜᴀʙᴜᴋ, ʙᴀɪᴋ ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 35 ʙᴜᴀʜ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ʏ15 ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴋᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴɴʏᴀ. ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ᴍᴇɴʏᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ɪɴɢɪɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴɴʏᴀ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ 50 ʙᴜᴀʜ.

ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀɴɪᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴇʙᴀʜᴋᴀɴ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ ʀɪᴍ ʏ15 ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʙᴇʟᴜᴍ ꜱɪᴀᴘ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀɴʏᴀ ‘ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ’ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ-ɢᴀᴍʙᴀʀ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴋᴏꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴍ2,000

Sebelum tembok disimen.

ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ‘ʙᴜɴɢᴀ ᴘᴀɢᴀʀ’ ʀɪᴍ ʏ15 ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʜᴀɴ ʙɪɴᴀᴀɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱɪᴍᴇɴ, ᴘᴀꜱɪʀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʟᴀɴ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʀᴍ2,000.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ ᴘᴀɢᴀʀ ɪɴɪ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏʟᴀᴍ ɪᴋᴀɴ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴏʀᴀɴɢᴀɴ, ᴋᴇʀᴊᴀ-ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ.

ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴀᴛᴍ) ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴏʀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 1996 ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 21 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇᴄɪᴍᴘᴜɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴀɴ, ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɴᴇɢᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀꜱɪɴɢɢᴀʜᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴋᴜᴄʜɪɴɢ, ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ꜱᴀʙᴀʜ, ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴛᴀɴᴀʜ ᴊᴀᴊᴀʜᴀɴɴʏᴀ’.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʜᴀɴᴀꜰꜰɪ ɪꜱʏᴛɪʜᴀʀ ‘ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ’ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇɴᴄᴇɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀꜱᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ 2017 ʟᴀʟᴜ. ᴜꜱᴀɪ ɪᴛᴜ, ᴀʏᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢɪꜱɪ ᴍᴀꜱᴀ ʟᴀᴘᴀɴɢɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ-ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀɴɢᴀɴ.

ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀᴍɪɴᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴛᴀᴘ ᴋᴇᴜɴɪᴋᴀɴ ᴛᴇᴍʙᴏᴋ ʙᴇʀʜɪᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ᴘᴀɢᴀʀ ʀɪᴍ ᴀꜱʟɪ ʏ15 ɪɴɪ, ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴇʀɪꜱ ʟᴀᴍᴘᴜ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʙᴇꜱᴜᴛ, ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ.

Sumber: Mohd Hanaffi Hamzah

Nak macam-macam info? Jom join group Nak Kecam Apa Hari Ini?

SPONSORED
Now ALL in ONE garage! We wrap and service your car. Choose your design at reasonable price!
CONTACT US NOW >

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak!

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
close
spot_img

VIRAL