spot_img

“ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜ” ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀꜱᴍᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ‘ᴋɪʀɪᴍᴀɴ’ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ꜱᴜᴀᴍɪ

- Advertisement -

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛʀᴀɢɪꜱ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴅᴜᴋᴀᴄɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇʀᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜɴᴛᴜɴ ᴊɪᴡᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀɴʏᴀ.

ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʜᴀʏᴀᴛɴʏᴀ. ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴀʏᴀ, ɴᴀᴍᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴏᴀ ʀɪʙᴜᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀꜱᴍᴀ ʜᴀʀᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋɪʀɪᴍᴀɴ-ᴋɪʀɪᴍᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴀɪʙ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪʀɪᴍᴀɴ ʙᴇʀꜱɪꜰᴀᴛ ᴋᴇᴀɢᴀᴍᴀᴀɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱɪʀɪ ʟɪᴠᴇ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀꜱᴍᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴏʟᴇʜ ᴊᴀɴɴᴀʜ

- Advertisement -

“ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴊᴜᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ”

ᴀʟʟᴀʜᴜ ᴀᴋʙᴀʀ, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴛʀᴀɢɪꜱ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ. ᴡᴀᴊᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴋᴇɪʙᴜᴀɴɴʏᴀ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ. ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ᴀʀᴡᴀʜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀɪʙ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ.

ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴜ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜰʙ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 3 ʟɪᴠᴇ ᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ꜱᴀʏᴀ.

- Advertisement -

ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ꜱᴀᴀᴛ-ꜱᴀᴀᴛ ᴀᴋʜɪʀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴜᴀɴ ɴᴀʜɪ ᴍᴜɴɢᴋᴀʀ. ᴅᴀɴ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋᴇʟᴀᴋ..

ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʙᴇɢɪᴛᴜ ɪɴᴅᴀʜ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ. ᴅᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ ɪɴɪ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ :

- Advertisement -

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇɴɢɪɴɢɪɴᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟ. ᴘᴀʀᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʀᴀɴʜᴜᴍ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ,

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟ?”

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴛᴀᴜꜰɪQ ᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ. ʜᴀᴅɪᴛʜ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-ᴛɪʀᴍɪᴅᴢɪ: (2142)

ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴄᴀᴛᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʀɪ ᴀᴋʜɪʀ ᴍᴜᴋᴀ ʙᴜᴋᴜ ᴀʀᴡᴀʜ :

1. 1 ᴍᴀᴄ 2021 – ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ʟᴀꜱᴛ ᴀʀᴡᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ.

2. 24 ꜰᴇʙ 2021 – ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴀᴍʙᴀʀ 2 ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

3. 23 ꜰᴇʙ 2021 – ᴀʀᴡᴀʜ ꜱʜᴀʀᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟɪᴠᴇ ᴋᴜʟɪʏᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ : ꜱᴇʀᴜᴀɴ ɴᴀʜɪ ᴍᴜɴɢᴋᴀʀ

4. 19 ꜰᴇʙ 2021 – ᴀʀᴡᴀʜ ꜱʜᴀʀᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟɪᴠᴇ ᴋᴜʟɪʏᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ : ᴛᴀᴅᴀʙʙᴜʀ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟᴋᴀʜꜰɪ ꜱɪʀɪ 11

5. 18 ꜰᴇʙ 2021 – ᴀʀᴡᴀʜ ꜱʜᴀʀᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟɪᴠᴇ ᴋᴜʟɪʏᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ : ᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴏʟᴜꜱɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ

6. 14 ꜰᴇʙ 2021 – ᴀʀᴡᴀʜ ꜱʜᴀʀᴇ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜰɪʀᴅᴀᴜꜱ ꜱʏᴀᴋɪʀɪɴ.

7. 10 ꜰᴇʙ 2021 – ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ² ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ʜᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 4 ᴛᴀʜᴜɴ.

ꜱᴀᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇʟᴀɢᴜᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ “ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ.. ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ..” ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ɪᴋᴜᴛ..

ᴅᴜʜᴀɪ ᴀɴᴀᴋ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɪᴛᴜʟᴀʜ ʟᴀɢᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴜʟᴀɴɢ-ᴜʟᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴀᴀᴛ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴀʜ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ᴋᴇʟᴀᴋ, ꜱᴀᴀᴛ ᴋᴀᴍᴜ ʀɪɴᴅᴜᴋᴀɴ ʙᴏɴᴅᴀ ᴋᴀᴍᴜ..

ꜱᴜɴɢɢᴜʜ, ꜱᴀᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ᴅᴏᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴅᴏᴀ ᴅɪᴛɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡᴀʜ.

ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ, ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴᴍᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴇꜱᴀɴ-ᴘᴇꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ɪɴᴅᴀʜ.. ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴅɪʀɪᴍᴜ ᴅɪꜱɪꜱɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜᴍᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴀʀᴢᴀᴋʜᴍᴜ ᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋᴍᴜ ᴘᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴊᴀᴀʀɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛᴍᴜ..

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴀᴍᴘᴜɴɪʟᴀʜ ᴅɪᴀ, ʙᴇʀɪʟᴀʜ ʀᴀʜᴍᴀᴛ, ꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴜʀɢᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ɪꜱᴛɪʀᴀʜᴀᴛᴀɴʏᴀ”

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀQʙᴜʟᴋᴀɴ ʜᴀᴊᴀᴛ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴢɪᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋᴀɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ᴊᴀᴍ 2.30ᴘɢ. ᴀꜱᴍᴀ’ ʙɪɴᴛɪ ʜᴀʀᴜɴ

Nak macam-macam info? Join Group Facebook Nak Kecam Apa Hari Ini?

SPONSORED
Now ALL in ONE garage! We wrap and service your car. Choose your design at reasonable price!

Contact Us Now at FE Speed Gear

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak!

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
close
spot_img

VIRAL